Zaznacz stronę

Miłość przez duże M

Nadesłanych tekstów

 

Mamy przyjemność ogłosić Pierwszy Konkurs Literacki Inanny!

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie Panie, które do tej pory pisały do szuflady, opublikowały książki samodzielnie lub w wydawnictwie z „współfinansowaniem”.

Motywem przewodnim konkursu jest „Miłość przez duże M”. Tak szeroko ujęty temat pozwala przy dużej swobodzie gatunkowej (od erotyki po thriller) uczestniczyć w konkursie wielu autorkom, poruszającym się w obrębie różnorodnych konwencji.

Termin nadsyłania prac celowo jest na tyle odległy, aby można nie tylko dopracować tekst trzymany w szufladzie, ale również napisać coś specjalnie na konkurs.

Chcemy powtórzyć sukces jaki udało się nam osiągnąć w wydawnictwie Genius Creations, gdzie odkrywani przez nas autorzy nie tylko są nominowani i zdobywają prestiżowe nagrody, ale również trafiają na listy bestsellerów.

Niestety na innych gatunkach literackich nie znamy się tak dobrze jak na fantastyce.

Dlatego właśnie do jury zaprosiliśmy znane i lubiane blogerki książkowe: Martę Daft, Sandrę Jędrowiak, Ewelinę Nawarę, Sylwię Stawską, Magdalenę Szymczyk, Joannę Wolf, Grażynę Wróbel! Ich blogi objęły patronem nie tylko sam konkurs, ale również książki laureatów!

Wierzymy, że z ich pomocą uda się nam odkryć i wypromować utalentowane autorki.

Zasady konkursu - najprościej jak potrafimy (regulamin niżej)
 1. Przyjmujemy teksty wyłącznie pełnoletnich autorek, które wcześniej nie wydały książki w wydawnictwie – selfpublishing i wydanie za własne pieniądze w „wydawnictwie” (vanity press) nie liczą się!
 2. Autorka może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst – wybierajcie więc mądrze.
 3. Główny wątek musi być skonstruowany wokół motywu przewodniego konkursu, czyli „Miłość przez duże M”, rozumianego jako miłość pomiędzy osobami, a nie np. miłość do ojczyzny.
 4. Dopuszczalne gatunki to: kryminał, literatura erotyczna, powieść historyczna, powieść obyczajowa, romans lub thriller. Miejsce akcji musi znajdować się w Polsce.
 5. Tekst musi mieścić się pomiędzy 250 000 a 400 000 znaków (ze spacjami) i nie może być opublikowany w jakiejkolwiek formie zarówno przed, jak i w trakcie trwania konkursu.
 6. Tekst musi zostać przesłany w formacie doc. Wytyczne (obowiązkowe) odnośnie do formatowania to: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, bez stopki, bez nagłówka. Wszystkie teksty niespełniające tych warunków nie będą przyjmowane.
 7. Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres email, numer telefonu) mogą być zawarte tylko w formularzu zgłoszeniowym (na końcu tej strony), NIE w tekście. W tekście podajemy tylko tytuł!
 8. Wyniki planujemy ogłosić na Warszawskich Targach Książki w 2019 roku. Jeśli jednak liczba prac będzie zbyt duża, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu, o czym oczywiście poinformujemy. Teksty przyjmujemy do 31 października 2018 roku, do godziny 23:59:59.
Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy opublikowanie tekstu w niewielkim fragmencie wyklucza udział w konkursie? Nie. Jeśli fragment jest faktycznie niewielki i była to raczej prezentacja umiejętności, to nie widzimy żadnych przeszkód. Jednak już np. 20% całości zaczyna stawiać przyjęcie tekstu pod znakiem zapytania.
 2. Jak dowiem się o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu? Lista przyjętych tekstów będzie opublikowana na stronie konkursu.
 3. Czy otrzymam od was uwagi na temat tekstu? Nie, niestety nie mamy czasu na indywidualną ocenę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tekstów.
 4. Jak wygląda proces oceniania i czy moje dane osobowe są niedostępne dla jury? Jurorzy otrzymują dokładnie te teksty, które prześlecie do nas (oczywiście poprawnie sformatowane) i które zostaną przyjęte. Nie otrzymują oni żadnej informacji, która pozwalałaby na identyfikację autora, te dane aż do momentu ogłoszenia wyników są tajemnicą i dostęp do nich ma tylko jeden pracownik wydawnictwa, niebiorący udziału zarówno w ocenianiu prac, jak i samym konkursie.
 5. Czy coś stoi na przeszkodzie, bym wysłała prawdziwe dane kontaktowe, ale tekst podpisany był pseudonimem? Nie ma przeszkód, o ile sam pseudonim nie łamie prawa lub nie godzi w dobre obyczaje.
 6. Co dzieje się z tekstem po zakończeniu konkursu? Absolutnie nic. Wszystkie prawa do niego wracają do Was, a my kasujemy zarówno sam tekst, jak i Wasze dane osobowe.
 7. Na jaki okres podpisuję z wami umowę w przypadku bycia laureatem? Standardowe pięć lat, podczas których nie macie możliwości dysponowania tekstem.
 8. Wysłałam do was tekst, ale w międzyczasie wprowadziłam kilka poprawek. Czy mogę wysłać poprawioną wersję? Nie, w momencie nadesłania do nas tekstu uznajemy go za zamkniętą, niemodyfikowalną całość, dopuszczamy ingerencję tylko w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających lekturę (np. brak poprawnego kodowania i w efekcie „krzaczki” w miejsce polskich znaków).
 9. Nadesłałam tekst dosłownie kilka minut po terminie, czy będzie przyjęty? Nie.
 10. Czy mogę wysłać tekst stworzony przez więcej niż jedną osobę? Nie, przyjmujemy tylko powieści mające jednego autora.
Regulamin konkursu „Miłość przez duże M”

§1 Definicje

 1. Jury: Marta Daft, Sandra Jędrowiak, Ewelina Nawara, Sylwia Stawska, Magdalena Szymczyk, Joanna Wolf, Grażyna Wróbel
 2. Tekst – samodzielny i oryginalny utwór o objętości od 250 000 (dwustupięćdziesięciutysięcy) znaków do 400 000 (czterystutysięcy) znaków, wolny od wad prawnych i nieobciążony prawami osób trzecich, którego wyłącznym autorem jest Uczestniczka, niebędący nigdzie wcześniej publikowany lub przedstawiony i niezgłoszony do innego konkursu.
 3. Organizator – MORGANA Katarzyna Wolszczak, z siedzibą w Bydgoszczy (85-432), ul. Kormoranów 126/31, NIP: 953-216-32-79, REGON: 340646931, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 108957.
 4. Uczestniczka – pełnoletnia kobieta, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich.

§2 Warunki udziału w konkursie

 1. Tekst literacki z motywem przewodnim konkursu, czyli „Miłość przez duże M”, należący do jednego z gatunków: kryminał, literatura erotyczna, powieść historyczna, powieść obyczajowa, romans lub thriller i miejscem akcji w Polsce.
 2. Tekst musi zostać przesłany przez formularz znajdujący się na stronie konkursu do 31 października 2018 roku.
 3. Uczestniczka może zgłosić tylko jeden tekst.

§3 Przebieg konkursu

 1. W dniach od 1 lipca do 31 października 2018 roku nadesłane na konkurs teksty będą badane pod kątem spełniania wymagań konkursowych i zostaną zanonimizowane, czyli pozbawione cech pozwalających członkom jury na ustalenie kto jest autorem ocenianego tekstu.
 2. Pierwszy etap trwa do 28 lutego 2019 roku – każdy tekst zostanie oceniony przez trzech losowo wybranych członków jury, którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
 3. Drugi etap trwa do 30 kwietnia 2019 roku – każdy tekst, który w pierwszym etapie uzyskał dwa lub trzy punkty jest oceniany przez pozostałych czterech członków jury którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
 4. Trzeci etap trwa do 15 maja 2019 roku – każdy tekst, który uzyskał w pierwszym i drugim etapie minimum pięć punktów zostaje przez każdego jurora umieszczony na liście, gdzie na pozycji pierwszej znajduje się tekst najlepszy (1 pkt), a na ostatniej najgorszy (liczba punktów równa miejscu na liście).
 5. Konkurs wygrywa tekst, który uzyska najmniejszą liczbę punktów w trzecim etapie, a przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie jurorów, którzy muszą wskazać zwycięzcę, a przypadku kolejnego remisu procedura powtarzana jest do skutku.
 6. Uczestniczki, których tekst znalazł się w piątce najwyżej ocenionych otrzymają e-mail z informacją o tym i będą miały 14 (czternaście) dni na przesłanie na adres MORGANA Katarzyna Wolszczak, ul. Kormoranów 126/31, 85-432 Bydgoszcz tekstu w formie wydruku zaparafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej.
 7. 25 maja 2019 roku w trakcie trwania Warszawskich Targów Książki zostanie ogłoszona lista zwycięzców.
 8. Terminy, o których mowa w §3.2-§3.7 i -§4 mogą ulec wydłużeniu o 3 miesiące w przypadku kiedy liczba nadesłanych tekstów przekroczy pięćdziesiąt, o czym Organizator poinformuje na stronie konkursu (licznik nadesłanych tekstów).

§4 Nagrody

 1. Uczestniczki, które znajdą się na liście zwycięzców (§3.6) otrzymają ofertę podpisania umowy wydawniczej z Organizatorem, książka ukaże się w wydawnictwie Inanna.
 2. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła I miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 9 miesięcy od zakończenia konkursu.
 3. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła II miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 12 miesięcy od zakończenia konkursu.
 4. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła III miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% przychodów Organizatora z tekstu, a zostanie on opublikowany w 15 miesięcy od zakończenia konkursu.
 5. W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła IV lub V otrzyma wynagrodzenie w wysokości 15% przychodów Organizatora z wydania tekstu, a zostanie on opublikowany w 18 miesięcy od zakończenia konkursu. 

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestniczki jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.inanna.pl/polityka-prywatnosci/

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestniczki. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
 3. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 21 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2018 roku

Przyjęte teksty

Architektura uczuć

As

Bez niej

Borderline

Ćma

Do szpiku kości

Echo

Najbardziej Cię kocham, gdy Cię nie ma

NieMiłość

Pod prąd

Potrzeba miłości

Powroty

Produkt czekoladopodobny

Przez duże M

Przypadek Lidki

Przyśnij mi się dziś

Transparentny

Tylko Twoja

Wschodni płomień

Za murem

Zagadka naszego współistnienia

Zdeptane serca

JURY

Sandra Jędrowiak
Miłość do czytania

Ewelina Nawara
My Fairy Bookworld

Sylwia Stawska
Kobiece Recenzje

Magdalena Szymczyk
Czytam w pociągu

 

Joanna Wolf
NIEnaczytana

Grażyna Wróbel
Czytaninka

 

 

Patroni

Formularz przesyłania prac konkursowych

   

  Pozostań z nami w kontakcie!

  Zapisz się na nasz newsletter. Raz w tygodniu otrzymasz informacje o naszych książkach i promocjach na nie!

  Dziękujemy, że jesteś z nami!