Nadesłanych tekstów

Mamy przyjemność ogłosić Drugi Konkurs Literacki Inanny!

Tym razem nagrodzimy najbardziej zmysłowe i erotyczne opowiadania. Niesamowicie trudno zdefiniować temat i określić granice, postanowiliśmy więc jedynie podpowiedzieć zamieszczając jeden z piękniejszych wierszy erotycznych „Rzekę” Małgorzaty Hillar – niech będzie Wam drogowskazem.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie Panie, niezależnie od dorobku literackiego lub jego braku.

W jury zasiadają autorki, które doskonale piszą pikantne sceny: K.N. Haner, Mira Gross, Małgorzata Lisińska, wesprą je odmiennym punktem widzenia blogerka Sylwia Stawska i czytelniczka Beata Paździurkiewicz. Wierzymy, że wybiorą najbardziej erotyczne opowiadania, które później rozpalą wyobraźnię czytelniczek.

Główna nagroda 500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł i 5 wyróżnień po 100 zł i oczywiście satysfakcja z bycia opublikowaną autorką (książka, ebook i audiobook).

Małgorzata Hillar „Rzeka”

Małgorzata Hillar „Rzeka”

Pod dotknięciem
płonącej zapałki
twoich palców
wybucha płomień
tak gwałtowny
jakby w samym piekle
się narodził

Niepohamowany
wciska się
w najdrobniejsze szczeliny
pod paznokcie
pod powieki

Żywioł
nie do ujarzmienia
huczy
pod gorącym niebem
skóry

Jeszcze chwila
a rozsadzi
zaciśnięte źrenice
i wybuchnie
oszalałe morze pożaru

Jeszcze chwila
a rozerwie
niebieskie strumienie
nerwów
i zacznie się
potop ognia

Jeszcze chwila
a

Wtedy
zanurzysz się
we mnie
jak w płonącej rzece

Zasady konkursu - najprościej jak potrafimy (regulamin niżej)
 1. Przyjmujemy teksty wyłącznie pełnoletnich autorek!
 2. Autorka może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy teksty – wybierajcie więc mądrze.
 3. Opowiadanie ma być erotyczne, to znaczy… nie wiemy, ale zdecydowanie powinno wywoływać co najmniej rumieńce!
 4. Tekst musi mieścić się pomiędzy 40 000 a 60 000 znaków (ze spacjami) i nie może być opublikowany w jakiejkolwiek formie zarówno przed, jak i w trakcie trwania konkursu.
 5. Tekst musi zostać przesłany w formacie docx. Wytyczne (obowiązkowe) odnośnie do formatowania to: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, justowanie, bez stopki, bez nagłówka. Wszystkie teksty niespełniające tych warunków nie będą przyjmowane.
 6. Dane kontaktowe (imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) mogą być zawarte tylko w formularzu zgłoszeniowym (na końcu tej strony), NIE w tekście. W tekście podajemy tylko tytuł!
 7. Podanie przy zgłaszaniu pseudonimu spowoduje niemożność zawarcia umowy wydawniczej! Przy podpisywaniu umowy macie natomiast możliwość wybrania publikacji pod pseudonimem, więc Wasza prywatność jest i będzie w 100% chroniona!
 8. Wyniki planujemy ogłosić 14 lutego 2020 roku. Jeśli jednak liczba prac będzie zbyt duża, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu, o czym oczywiście poinformujemy. Teksty przyjmujemy do 31 października 2019 roku, do godziny 23:59:59.
Regulamin konkursu „Płonąca rzeka”

§1 Definicje

1.       Jury: K.N. Haner, Mira Gross, Małgorzata Lisińska, Beata Paździurkiewicz, Sylwia Stawska
2.       Tekst – samodzielny i oryginalny utwór o objętości od 40 000 (czterdziestutysięcy) znaków do 60 000 (sześćdziesięciutysięcy) znaków, wolny od wad prawnych i nieobciążony prawami osób trzecich, którego wyłącznym autorem jest Uczestniczka, niebędący nigdzie wcześniej publikowany lub przedstawiony i niezgłoszony do innego konkursu.
3.       Organizator – MORGANA Katarzyna Wolszczak, z siedzibą w Bydgoszczy (85-432), ul. Kormoranów 126/31, NIP: 953-216-32-79, REGON: 340646931.
4.       Uczestniczka – pełnoletnia kobieta, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich.

§2 Warunki udziału w konkursie

1.       Tekst literacki będący opowiadaniem erotycznym. czyli opisującym szeroko rozumianą seksualność człowieka.
2.       Tekst musi zostać przesłany przez formularz znajdujący się na stronie konkursu do 31 października 2019 roku.
3.       Uczestniczka może zgłosić do trzech tekstów.

§3 Przebieg konkursu

1.       W dniach od 19 lipca do 31 października 2019 roku nadesłane na konkurs teksty będą badane pod kątem spełniania wymagań konkursowych i zostaną zanonimizowane, czyli pozbawione cech pozwalających członkom jury na ustalenie kto jest autorem ocenianego tekstu.
2.       Pierwszy etap trwa do 15 stycznia 2020 roku – każdy tekst zostanie oceniony przez pięciu członków jury, którzy przyznają tekstowi ocenę 0 lub 1.
3.       Drugi etap trwa do 31 stycznia 2020 roku – każdy tekst, który uzyskał w pierwszym etapie cztery lub pięć punktów zostaje przez każdego jurora umieszczony na liście, gdzie na pozycji pierwszej znajduje się tekst najlepszy (1 pkt), a na ostatniej najgorszy (liczba punktów równa miejscu na liście).
4.       Konkurs wygrywa tekst, który uzyska najmniejszą liczbę punktów w drugim etapie, a przypadku równej ilości punktów decyduje głosowanie jurorów, którzy muszą wskazać zwycięzcę, a przypadku kolejnego remisu procedura powtarzana jest do skutku.
5.       Uczestniczki, których tekst znalazł się w ósemce najwyżej ocenionych otrzymają e-mail z informacją o tym i będą miały 7 (siedem) dni na przesłanie na adres MORGANA Katarzyna Wolszczak, ul. Kormoranów 126/31, 85-432 Bydgoszcz tekstu w formie wydruku zaparafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej.
6.       14 lutego 2020 roku zostanie ogłoszona lista zwycięzców na stronie www wydawnictwa i profilu wydawnictwa na Facebooku.
7.       Terminy, o których mowa w §3.2-§3.3, §3.6 mogą ulec wydłużeniu o 3 miesiące w przypadku, kiedy liczba nadesłanych tekstów przekroczy pięćdziesiąt, o czym Organizator poinformuje na stronie konkursu (licznik nadesłanych tekstów).

§4 Nagrody

1.       Uczestniczki, które znajdą się na liście zwycięzców (§3.6) otrzymają ofertę podpisania umowy wydawniczej z Organizatorem, opowiadanie ukaże się w wydawnictwie Inanna.
2.       W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła I miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 złotych brutto.
3.       W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła II miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 300 złotych brutto.
4.       W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła III miejsce otrzyma wynagrodzenie w wysokości 200 złotych brutto.
5.       W przypadku podpisania umowy Uczestniczka, która zdobyła miejsce IV, V, VI, VII lub VIII otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100 złotych brutto.

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1.       Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestniczki jest Organizator.
2.       Organizator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem.
3.       Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.inanna.pl/polityka-prywatnosci/

§6 Postanowienia końcowe

1.       Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestniczki. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2.       Werdykt jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać skutecznie zaskarżony do sądu.
3.       Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane w formie pisemnej na adres Organizatora do 7 dniu od opublikowania wyników konkursu i mogą odnosić się wyłącznie do uchybień formalnych. Organizator odpowie na reklamacje w terminie 21 dni.
4.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego, a w ostateczności rozstrzyga je sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2019 roku

Najczęściej zadawane pytania
 1. Czy opublikowanie tekstu w niewielkim fragmencie wyklucza udział w konkursie? Tak. Interesują nas tylko teksty oryginalne.
 2. Jak dowiem się o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu? Lista przyjętych tekstów będzie opublikowana na stronie konkursu.
 3. Czy otrzymam od was uwagi na temat tekstu? Nie, niestety nie mamy czasu na indywidualną ocenę kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tekstów.
 4. Jak wygląda proces oceniania i czy moje dane osobowe są niedostępne dla jury? Jurorzy otrzymują dokładnie te teksty, które prześlecie do nas (oczywiście poprawnie sformatowane) i które zostaną przyjęte. Nie otrzymują oni żadnej informacji, która pozwalałaby na identyfikację autora, te dane aż do momentu ogłoszenia wyników są tajemnicą i dostęp do nich ma tylko jeden pracownik wydawnictwa, niebiorący udziału zarówno w ocenianiu prac, jak i samym konkursie.
 5. Czy coś stoi na przeszkodzie, bym wysłała prawdziwe dane kontaktowe, ale tekst podpisany był pseudonimem? Nie ma przeszkód, o ile sam pseudonim nie łamie prawa lub nie godzi w dobre obyczaje.
 6. Co dzieje się z tekstem po zakończeniu konkursu? Absolutnie nic. Wszystkie prawa do niego wracają do Was, a my kasujemy zarówno sam tekst, jak i Wasze dane osobowe.
 7. Na jaki okres podpisuję z wami umowę w przypadku bycia laureatem? Standardowe pięć lat, podczas których nie macie możliwości dysponowania tekstem.
 8. Wysłałam do was tekst, ale w międzyczasie wprowadziłam kilka poprawek. Czy mogę wysłać poprawioną wersję? Nie, w momencie nadesłania do nas tekstu uznajemy go za zamkniętą, niemodyfikowalną całość, dopuszczamy ingerencję tylko w przypadku problemów technicznych uniemożliwiających lekturę (np. brak poprawnego kodowania i w efekcie “krzaczki” w miejsce polskich znaków).
 9. Nadesłałam tekst dosłownie kilka minut po terminie, czy będzie przyjęty? Nie.
 10. Czy mogę wysłać tekst stworzony przez więcej niż jedną osobę? Nie, przyjmujemy tylko teksty mające jednego autora.
Przyjęte teksty
 1. Manekiny
 2. Kobieta w srebrnej kolii
 3. Słodki romans
 4. Złe intencje
 5. Madeleine
 6. W strugach deszczu
 7. Langlois Lake
 8. Schwytany
 9. Upadły
 10. Namalowana miłość
 11. Nie tylko makijażem…
 12. Pustynia bez końca
 13. Twoja łyżwiareczka
 14. Dom z płatków śniegu
 15. Gorące godziny
 16. W dzień gorącego lata
 17. Małgorzata
 18. Szczypta magii
 19. W oczach WIlka
 20. Trzy dni na miłość
 21. Idź do lekarza! Może właśnie u niego spotkasz penisa swojego życia?
 22. Wino musujące
 23. Nowy kierunek
 24. Afterparty
 25. Jedno spojrzenie
 26. Przy kominku
 27. W miłosnej sieci
 28. Pragnienie
 29. Wiosna, pani Gabrysiu!
 30. Bieszczadzkie uniesienia
 31. Dzieciak
 32. Alsahera aldhahabia
 33. Wizytówka
 34. Jeden taniec dla Mazurzanki
 35. Dopóki śmierć nas nie połączy
 36. Od dziś za miłość się płaci
 37. Prawo do miłości
 38. Zapach wiśni
 39. Szybka kawa
 40. Z każdym oddechem
 41. Zapach korzeni
 42. Dochodzenie
 43. Polowanie na jelenia
 44. Inna baśń
 45. Miłość nie poczeka
 46. Czekoladka
 47. Czekolada z owocową nutą
 48. No Icing
 49. Tylko noce w Luizianie
 50. Głębią
 51. Stadium terminalne
 52. Jedno spojrzenie
 53. Pigułka na samotność
 54. Próżność w dobrej cenie – czyli rozważania o rozrzutności i rozpustności (z przewagą obrazowych przykładów tej drugiej)
 55. Terapia Daniela Hortona

JURY

K.N. Haner

Beata Paździukiewicz

Mira Gross

Małgorzata Lisińska

Sylwia Stawska

Formularz przesyłania prac konkursowych

  Pozostań z nami w kontakcie!

  Zapisz się na nasz newsletter. Raz w tygodniu otrzymasz informacje o naszych książkach i promocjach na nie!

  Dziękujemy, że jesteś z nami!